Spis Treści

Wstęp
1. Podstawy wykończania skór
1. Wprowadzenie
2. Własności skóry garbowanej ja ko substratu wykończalniczego
2.1. Rodzaje skór garbowanych poddawanych wykończaniu
2.2. Charakterystyka struktury skóry garbowanej
2.3. Reaktywność skóry garbowanej
3. Wymagania jakościowe stawiane skórom miękkim jako produktowi golowemu
Literatura do części I
II. Wykańczanie kąpielowe
1. Przygotowanie skór do wykończania
1.1 Obróbka mechaniczna skór garbowanych i czynności poprzedzające wykończanie
1.2. Wstępne procesy chemiczne wykończania kąpielowego
1.2.1. Środki pomocnicze stosowane we wstępnych procesach wykończania
1.2.2. Płukanie i rozmaczanie skór garbowanych
1.2.3. Zobojętnianie skór chromowych
1.2.4. Bielenie skór
2. Barwniki i barwienie skór
2.1. Podstawowe wiadomości o barwie i zestawieniu kolorów
2.2. Obiektywny pomiar barwy
2.2.1. Układ trójchromatyczny
2.2.2. Parametry barwy Helmholtza
2.2.3. Parametry atlasu barw
2.3. Kryteria doboru barwników do barwienia skóry
2.4. Budowa chemiczna i własności barwników
2.5. Barwniki do skóry i ich podział
2.5.1. Barwniki anionowe
2.5.2. Barwniki reaktywne
2.5.3. Barwniki kationowe
2.5.4. Barwniki amfoteryczne
2.5.5. Barwniki siarkowe
2.6. Farbiarskie środki pomocnicze
2.6.1. Egalizatory anionowe
2.6.2. Środki blokujące i utrwalające wybarwienia barwnikami anionowymi
2.7. Wymagania stawiane barwnikom do skóry
2.7.1. Badania barwnika jako produktu handlowego
2.7.2. Badania roztworów barwnika
2.7.3. Badania wybarwień na skórze
2.8. Oddziaływanie barwnika ze skórą
2.8.1. Dyfuzja barwnika do skóry
2.8.2. Powinowactwo barwnika do substratu
2.9. Metody barwienia skór
2.9.1. Barwienie w bębnie obrotowym
2.9.2. Barwienie w aparacie farbiarskim
3. Dogarbowanie i napełnianie skór
3.1. Środki do garbowania i napełniania
3.1.1. Ekstrakty roślinne
3.1.2. Organiczne garbniki syntetyczne (syntany)
3.1.3. Garbniki mineralne
3.1.4. Garbniki polimerowe
3.1.5. Pigmenty nieorganiczne do napełniania
3.2. Metody dogarbowania i napełniania skór
3.2.1. Dogarbowanie w produkcji boksów z licem poprawionym i naturalnym
3.2.2. Dogarbowanie skór wyprawionych jako skóry bardzo miękkie z licem naturalnym i poprawionym oraz jako skóry softy
3.2.3. Dogarbowanie skór chromowych wykończanych jako skóry nappa
3.2.4. Dogarbowanie skór chromowych na welury i nubuki
3.2.5. Dogarbowanie skór roślinnych
3.2.6. Dogarbowanie innych rodzajów skór garbowanych
4. Natłuszczanie skór
4.1. Środki natłuszczające
4.1.1. Tłuszcze rodzime
4.1.2. Tłuszcze pochodzenia nie biologicznego
4.1.3. Oleje, tłuszcze i alkohole tłuszczowe sulfonowane
4.14. Oleje i tłuszcze emulgowane
4.1.5. Oleje i tłuszcze utlenione
4.1.6. Produkty hydrolizy olejów i tłuszczów
4.1.7. Środki zmiękczające
4.2. Sposób oddziaływania środka natłuszczającego ze skórą garbowaną
4.3. Rozmieszczenie tłuszczu w skórze wyprawionej
4.4. Metody natłuszczania skór
4.4.1. Natłuszczanie kąpielowe
5. Impregnacja skór
5.1. Impregnacja silikonami
5.2. Impregnacja hydrofilowa
5.3. Impregnacja hydrofobowymi kompleksami Cr(III) lub Al(III)
Literatura do części II
III. Wykończanie właściwe skór
1. Przygotowanie skór do wykończania właściwego
1.1. Obróbka powierzchni skóry
1.2. Suszenie i klimatyzowanie skór
1.2.1. Metody suszenia skór
1.2.2. Klimatyzowanie skór
1.2.3. Zmiękczanie tkanki skórnej
1.2.4. Wykończanie mechaniczne lica lub mizdry
2. Wykończanie skór licowych
2.1. Cel i sposoby wykończania
2.2. Zasady budowy powłoki wykończalniczej na skórze
2.3. Środki wykończalnicze do wykończania właściwego skór
2.3.1. Środki wykończalnicze wodne
2.3.2. Środki wykończalnicze rozpuszczalnikowe
2.3.3. Środki wykończalnicze poliuretanowe
2.4. Barwienie suchych skór garbowanych
2.4.1. Barwienie natryskowe lub techniką nalewania
2.4.2. Barwienie techniką Multimac
2.5. Metody wykończania skór licowych ze względu na polimer szkieletowy powłoki
2.5.1. Wykończanie kazeinowe
2.5.2. Wykończanie plastykowe skór z licem naturalnym
2.5.3. Wykończanie plastykowe boksów z poprawionym licem
2.5.4. Wykończanie poliuretanowe
2.5.5. Wykończanie kolodionowe
2.6. Metody wykończania różniące się przezroczystością powłok
2.6.1. Wykończanie anilinowe, półanilinowe i typu anilinowego
2.6.2. Wykończanie o wyglądzie naturalnym
2.7. Wykończanie welurów i nubuków
2.8. Wykończanie skór podszewkowych
2.9. Wykończanie dwoin chromowych
2.10. Technika wykończania skór
Literatura do części III
Skorowidz