Spis Treści

PRZEDMOWA
WSTĘP
Część I. STATYKA
1. Podstawowe określenia i zasady statyki
1.1. Wprowadzenie do statyki i podstawowe pojęcia
1.2. Rodzaje sił. Układy sił
1.3. Prawa i aksjomaty statyki
1.4. Więzy i ich reakcje
Pytania kontrolne
2. Zbieżny układ sił
2.1. Wypadkowa sił oraz warunki równowagi zbieżnego układu sił
2.2. Twierdzenie o trzech siłach
2.3. Przykłady działania i rozwiązywania zbieżnych układów sił
Pytania kontrolne
3. Podstawy redukcji układu sił
3.1. Moment siły względem punktu i osi
3.2. Twierdzenie o sumie momentów układu sił. Twierdzenie Varignona
3.3. Para sił i jej własności
3.4. Redukcja dowolnego układu sił do siły i pary sił
Pytania kontrolne
4. Płaski układ sił
4.1. Ogólne cechy płaskich układów sił
4.2. Warunki równowagi ciała, na które działa płaski układ sił
4.3. Równowaga układów mechanicznych
4.4. Statyczna wyznaczalność i niewyznaczalność płaskich układów sił
4.5. Przykłady
5. Równowaga z uwzględnieniem tarcia
5.1. Rodzaje tarcia
5.2. Tarcia ślizgowe
5.3. Kąt i stożek tarcia
5.4. Tarcie na równi pochyłej
5.5. Równowaga sił z uwzględnieniem tarcia (przykłady)
5.6. Tarcie toczne
Pytania kontrolne
6. Przestrzenny układ sił
Pytania kontrolne
7. Środek ciężkości
7.1. Środek sił równoległych
7.2. Współrzędne środka sił równoległych
7.3. Środek ciężkości brył
7.4. Środek ciężkości figur płaskich. Momenty statyczne
7.5. środek ciężkości linii materialnej
7.6. Stateczność równowagi
Pytania kontrolne
8. Elementy statyki wykreślnej
8.1. Wykreślne wyznaczanie reakcji podpór
8.2. Obliczanie kratownic płaskich. Plan Cremony i metoda Rittera
Pytania kontrolne
Część II. WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW
9. Wiadomości wstępne i pojęcia podstawowe
9.1. Przedmiot wytrzymałości materiałów
9.2. Ogólne założenia. Klasyfikacja elementów konstrukcyjnych
9.3. Pojęcia podstawowe
9.4. Zasady wytrzymałości materiałów
9.5. Rodzaje obciążeń konstrukcji z uwagi na powstałe naprężenia
9.6. Naprężenia dopuszczalne. Współczynnik bezpieczeństwa
9.7. Podstawy projektowania
Pytania kontrolne
10. Rozciąganie i ściskanie prętów
10.1. Odkształcenia przy rozciąganiu i ściskaniu. Zmiana wymiarów poprzecznych pręta
10.2.PrawoHooke`a
10.3. Próba i wykres rozciągania
10.4. Własności materiałów plastycznych i kruchych
10.5. Energia potencjalna odkształcenia sprężystego przy rozciąganiu
10.6. Przykłady obliczeń prętów rozciąganych i ściskanych
10.7. Zagadnienia statycznie niewyznaczalne
10.8. Naprężenia montażowe oraz naprężenia wywołane zmianą temperatury prętów
Pytania kontrolne
11. Analiza stanu naprężenia i odkształcenia
11.1. Jednoosiowy stan naprężenia
11.2. Dwuosiowy stan naprężenia. Czyste ścinanie
11.3. Metoda wykreślna wyznaczania naprężeń. Koło Mohra
11.4. Płaski stan naprężenia
11.5. Trójosiowy stan naprężenia. Energia odkształcenia
11.6. Przykłady analizy stanu naprężenia
Pytania kontrolne
12. Momenty bezwładności figur płaskich
12.1. Osiowy, biegunowy, odśrodkowy moment bezwładności
12.2. Momenty bezwładności względem osi równolegle przesuniętych
12.3. Momenty bezwładności względem osi obróconych. Główne momenty bezwładności
12.4. Główne osie i momenty bezwładności
12.5. Momenty bezwładności przekrojów złożonych
12.6. Przykłady obliczania momentów bezwładności przekrojów
Pytania kontrolne
13.Ścinanie i skręcanie
13.1. Ścinanie technologiczne
13.2. Przykłady obliczeń na ścinanie połączeń sworzniowych i spawanych
13.3. Skręcanie prętów w przekrojach okrągłych. Moment skręcający
13.4. Odkształcenia i naprężenia przy skręcaniu
13.5. Wymiarowanie wałów
13.6. Przykłady obliczeń wałów na skręcanie
Pytania kontrolne
14. Zginanie prętów (belek) prostych
14.1. Moment zginający. Siła poprzeczna
14.2. Wykresy momentów zginających i sił poprzecznych
14.3. Zależności różniczkowe pomiędzy obciążeniem zewnętrznym, siłą poprzeczną a momentem zginającym
14.4. Naprężenia i odkształcenia przy czystym zginaniu
14.5. Obliczanie belek na podstawie warunku wytrzymałościowego
14.6. Równanie różniczkowe linii ugięcia. Obliczanie ugięć belek
14.7. Uwagi o naprężeniach stycznych przy zginaniu
14.8. Przykłady projektowania belek zginanych
14.9. Obliczanie belek statycznie niewyznaczalnych
Pytania kontrolne
15. Wyboczenie prętów ściskanych
15.1. Stateczność przy ściskaniu
15.2. Wyboczenie prętów ściskanych. Wzór Eulera
15.3. Wpływ sposobu zamocowania końców pręta na wartość siły krytycznej
15.4. Naprężenia przy wyboczeniu
15.5. Zakres ważności wzoru Eulera
15.6. Obliczanie prętów na wyboczenie
15.7. Przykłady projektowania prętów prostych ze względu na wyboczenie
Pytania kontrolne
16. Hipotezy wytrzymałościowe. Podstawowe przypadki wytrzymałości złożonej
16.1. Wiadomości o hipotezach wytrzymałościowych. Naprężenie zredukowane
16.2. Zginanie ze ścinaniem
16.3. Zginanie w połączeniu z rozciąganiem lub ściskaniem
16.4. Zginanie ze skręcaniem
Pytania kontrolne
17. Wytrzymałość zmęczeniowa
Pytania kontrolne
Część III. KINEMATYKA
18. Kinematyka punktu
18.1. Wprowadzenie do kinematyki
18.2. Równania ruchu punktu
18.3. Prędkość i przyspieszenie punktu
18.4. Pochodna wektora jednostkowego
18.5. Przyspieszenie styczne i normalne
18.6. Szczególne przypadki ruchu punktu
Pytania kontrolne
19. Ruch postępowy i obrotowy ciała sztywnego
19.1. Ruch postępowy
19.2. Ruch obrotowy dookoła osi stałej
19.3. Wektorowe ujęcie ruchu obrotowego
Pytania kontrolne
20. Ruch płaski ciała sztywnego
20.1. Pojęcie ruchu płaskiego
20.2. Chwilowy środek obrotu
20.3. Rozkład ruchu płaskiego na postępowy i obrotowy
20.4. Przyspieszenie punktu ciała w ruchu płaskim
Pytania kontrolne
21. Ruch kulisty i ogólny ciała sztywnego
21.1. Ruch kulisty
21.2. Prędkości i przyspieszenia punktów ciała w ruchu kulistym
21.3. Ruch ogólny
Pytania kontrolne
22. Ruch złożony
22.1. Ruch względny,. unoszenia i bezwzględny
22.2. Prędkość punktu w ruchu złożonym
22.3. Przyspieszenie punktu w ruchu złożonym
Pytania kontrolne
23 Analiza kinematyczna prostych mechanizmów
23.1. Wprowadzenie
23.2. Plan prędkości i plan przyspieszenia
23.3. Wykreślna analiza kinematyczna mechanizmów płaskich
Pytania kontrolne
1 Część IV. DYNAMIKA
24. Podstawowe pojęcia i zasady dynamiki
24.1. Przedmiot dynamiki
24.2. Zasady dynamiki
24.3. Pojęcie masy
Pytania kontrolne
25. Ruch punktu materialnego
25.1. Równania różniczkowe ruchu punktu materialnego
25.2. Siła bezwładności. zasada d`Alemberta
25.3. Wyznaczanie sił działających na punkt materialny, gdy znany jest jego ruch
25.4. Wyznaczanie ruchu punktu materialnego, gdy znane są działające na niego siły
25.5. Drgania swobodne
25.6. Drgania swobodne tłumione
25.7. Drgania wymuszone. Rezonans
Pytania kontrolne
26. Praca i moc
26.1. Praca mechaniczna
26.2. Praca siły ciężkości
26.3. Praca siły sprężystości
26.4. Moc i sprawność
26.5. Praca i moc w ruchu obrotowym
Pytania. kontrolne
27. Pęd. Popęd. Energia kinetyczna i potencjalna punktu materialnego
27.1. Pęd punktu materialnego. Popęd siły
27.2. Energia kinetyczna punktu materialnego. Twierdzenie o energii kinetycznej
27.3. Potencjalne pole sił. Energia potencjalna
27.4. Zasada zachowania energii mechanicznej
Pytania kontrolne
28. Podstawy dynamiki układu punktów materialnych i ciała sztywnego
28.1. Układ punktów materialnych. środek masy
28.2. Zasada pędu
28.3. Zasada ruchu środka masy
28.4. Moment bezwładności ciała względem osi
28.5. Energia kinetyczna. Zasada energii kinetycznej
28.6. Kręt. Zasada krętu
28.7. Ruch postępowy, obrotowy i płaski ciała sztywnego
28.8. Wahadło fizyczne
28.9. Zasada d`Alemberta
28.10. Żyroskop
Pytania kontrolne
29. Wybrane zagadnienia dynamiki mechanizmów i maszyn
29.1. Problematyka dynamiki mechanizmów i maszyn
29.2. Kinetostatyka mechanizmów płaskich
29.3. Drgania giętne i skrętne prostych układów mechanicznych
Pytania kontrolne
DODATEK
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA