Spis Treści

1. STRUKTURA PRZESTRZENNA GOSPODARKI (Irena Fierla) 9
1.1. Uwarunkowania regionalnego zróżnicowania poziomu rozwoju i struktury gospodarki 9
1.2. Regionalny układ gospodarki 15
2. LUDNOŚĆ (Andrzej Maryański) 26
2.1. Ogólne tendencje rozwoju demograficznego 26
2.1.1. Liczba ludności Polski i jej zmiany 26
2.1.2. Struktura ludności według płci i wieku 30
2.2. Rozmieszczenie przestrzenne ludności 31
2.3. Struktura społeczno-zawodowa ludności 33
2.3.1. Źródła utrzymania ludności 33
2.3.2. Ludność miejska i wiejska 35
2.4. Struktura narodowościowa ludności 37
2.5. Struktura wyznaniowa ludności 41
2.6. Migracje wewnętrzne 42
2.7. Migracje zewnętrzne 44
2.7.1. Migracje zewnętrzne przed II wojną, światową 44
2.7.2. Migracje wojenne 45
2.7.3. Powojenne „transfery" ludności 46
2.7.4. Migracje zewnętrzne po 1949 r 47
2.8. Ludność pochodzenia polskiego za granicą 48
3. OSADNICTWO (Kazimierz Kuciński) 52
3.1. System osadniczy 52
33.. Osadnictwo wiejskie 55
3J. Osadnictwo miejskie 68
4. STRUKTURA PRZESTRZENNA PRZEMYSŁU (Irena Fierla) 77
4.1. Ogólna charakterystyka 77
42. Energetyka 82
4.2.1. Wydobycie i wykorzystanie węgla kamiennego 83
4.2.2. Górnictwo węgla brunatnego 87
4.2.3. Wydobycie i wykorzystanie gazu ziemnego oraz ropy naftowej 88
4.2.4. Elektroenergetyka 89
4.3. Hutnictwo 93
4.3.1. Hutnictwo żelaza 93
4.3.2. Hutnictwo metali nieżelaznych 96
4.4. Przemysł elektromaszynowy 97
4.5. Przemysł chemiczny 104
4.6. Przemysł mineralny 109
4.7. Przemysł drzewny i papierniczy 113
4.8. Przemysł spożywczy 115
4.9. Przemysł lekki 121
4.10. Główne okręgi przemysłowe i uwarunkowania ich rozwoju 125
5. STRUKTURA PRZESTRZENNA ROLNICTWA l LEŚNICTWA (Władysława Stola, Roman Szczęsny) 141
5.l. Warunki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze rozwoju rolnictwa 141
5.2. Struktura agrarna 151
5.3. Ludność rolnicza 160
5.4. Sposób}- gospodarowania w rolnictwie 164
5.5. Rolnicze użytkowanie ziemi 171
5.6. Chów zwierząt gospodarskich 184
5.7. Produkcja globalna rolnictwa 197
5.8. Produkcja towarowa rolnictwa 199
5.9. Typy rolnictwa i regiony rolnicze 203
5.10. Leśnictwo 210
6. INFRASTRUKTURA (Teofil Lijewski) 218
6.1. Rodzaje infrastruktury 218
6.2. Infrastruktura, energetyczna 219
6.2.1. Sieć przesyłowa energii elektrycznej 219
6.2.2. Sieć gazociągów 223
6.2.3. Rurociągi naftowe i paliw płynnych 226
6.3. Infrastruktura transportowa 228
6.3.1. Sieć dróg i transport samochodowy 228
6.3.2. Koleje 236
6.3.3. Żegluga 244
6.3.4. Lotnictwo 247
6.4. Lokalne i regionalne systemy infrastruktury 248
6.5. Infrastruktura łączności 252
7. TURYSTYKA (Teofil Lijewski) 256
7.1. Walory turystyczne 256
7.2. Zagospodarowanie turystyczne 261
7.3. Ruch turystyczny 265
8. WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA Z ZAGRANICĄ (Jacek Brdulnk) 271
8.1. Rozwój handlu zagranicznego Polski i jej miejsce w wymianie międzynarodowej 271
8.1.1. Handel zagraniczny w rozwoju gospodarczym Polski 271
8.1.2. Formy współpracy gospodarczej z zagranicą 273
8.1.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej 279
8.2. Struktura geograliczno-towarowa handlu zagranicznego Polski 280
8.2.1. Wymiana handlowa z Europejskim Obszarem Gospodarczym 280
8.2.2. Wymiana handlowa z pozostałymi wysoko rozwiniętymi państwami 282
8.2.3. Zmiana uwarunkowań prowadzenia handlu z państwami sąsiednimi 284
8.2.3.1. Problemy handlu z państwami b. ZSRR 284
8.2.3.2. Problemy handlu z RFN 285
8.2.3.3. Wymiana handlowa z państwami Europy Środki 286
8.2.4. Wymiana handlowa z państwami rozwijającymi się 287
8.3. Inne formy współpracy z zagranicą. 288
8.3.1. Bilans płatniczy Polski 288
8.3.2. Napływ kapitału zagranicznego do Polski 291
9. ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO ORAZJEGO OCHRONA (Ewa Taylor) 293
9.1. Ekologiczne i spoleczno-ekonomiczne funkcje środowiska geograficznego 293
9.1.1. Zasoby i walory środowiska geograficznego 294
9.1.2. Przestrzenne zróżnicowanie zanieczyszczeń środowiska a koncentracja działalności człowieka 304
9.1.3. Wielofunkcyjność zasobów i walorów środowiska 311
9.2. Zanieczyszczenia i degradacja środowiska geograficznego 314
9.2.1. Gospodarowanie surowcami mineralnymi 314
9.2.2. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 317
9.2.3. Zużycie i zanieczyszczenie wód 320
9.2.4. Degradacja gleb 324
9.3. Ochrona środowiska a przestrzenne układy zanieczyszczeń 327