Spis Treści

Przedmowa Krzysztof Kruszewski
Słowo wstępne
1. Prawidłowości rozwoju
2. Wychowanie jako produkt społeczny
3. Uwagi do teorii nauczania
4. Kurs „nauki o człowieku”
5. Nauka rodzimego języka
6. Wola uczenia się
7. Aktywny stosunek do problemów a postawa obronna
8. Praca nad programem i jego ocena