Spis Treści

Przedmowa do polskiego wydania
Przedmowa autora
Rozdział I
Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz najważniejsze wyniki prac poszukiwawczych w ZSRR i za granicą
§ 1. Rozwój światowego wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prac poszukiwawczo-rozpoznawczych
§ 2. Rozwój wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz prac poszukiwawczo-rozpoznawczych w ZSRR
Rozdział II
Etapy opracowywania podstaw teoretycznych prac poszukiwawczo-rozpoznawczych
Rozdział III
Najważniejsze związki między występowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego a różnymi czynnikami geologicznymi - podstawa prognozowania ropo i gazonośności obszarów
§ 3. Klasyfikacja typów nagromadzeń ropy naftowej i gazu ziemnego
4. Lokalne występowanie ropy naftowej i gazu ziemnego
5. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych typów genetycznych
§ 6. Pola ropy naftowej i gazu ziemnego. Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych typów genetycznych
§ 7. Regionalne nagromadzenia ropy naftowej i gazu ziemnego
§ 8. Strefy ropo- i gazonośne. Klasyfikacja i charakterystyka poszczególnych typów genetycznych
§ 9. Obszary ropo- i gazonośne
§ 10. Podstawowe typy obszarów ropo- i gazonośnych
§ 11. Ropo- i gazonośne prowincje i systemy prowincji
§ 12. Rozmieszczenie akumulacji ropy naftowej i gazu ziemnego w profilu stratygraficznym. Regionalne kompleksy ropo- i gazonośne i warunki ich powstawania
§ 13. Warunki litologiczno-facjalne i geochemiczne powstawania regionalnych kompleksów ropo- i gazonośnych
§ 14. Paleotektoniczne warunki powstawania regionalnych kompleksów ropo- i gazonośnych
§ 15. Skały zbiornikowe i ich własności
§ 16. Podstawowe czynniki geologiczne wpływające na akumulację ropy naftowej gazu ziemnego
Rozdział IV
Teoretyczne podstawy prognozowania oraz główne kryteria oceny ropo- i gazonośności obszarów
§ 17. Główne prawa rządzące rozmieszczeniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego - teoretyczne podstawy prognozowania ropo- i gazonośności
§ 18. Główne kryteria jakościowej oceny ropo- i gazonośności obszarów
§ 19. Naturalne przejawy ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich znaczenie dla prognozowania ropo- i gazonośności obszarów
Rozdział V
Metody poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
§ 20. Geologiczne metody poszukiwań
§ 21. Geofizyczne metody poszukiwań
§ 22. Bezpośrednie geofizyczne metody poszukiwań pól naftowych i gazowych
§ 23. Geochemiczne metody poszukiwań
§ 24. Hydrogeologiczne metody poszukiwań
§ 25. Geotermiczne metody poszukiwań
§ 26. Wiercenia
Rozdział VI
Poszukiwanie nagromadzeń ropy naftowej i gazu ziemnego
§ 27. Główne zadania i etapy prac poszukiwawczych
§ 28. Rekonesansowe prace poszukiwawcze
§ 29. Regionalne prace poszukiwawcze
§ 30. Główne zasady rejonizacji geotektonicznej
§ 31. Metody badań stosowane w regionalnych pracach poszukiwawczych
§ 32. Szczegółowe prace poszukiwawcze
§ 33. Badania struktur lokalnych jako potencjalnych pułapek dla pól i złóż ropy i gazu
Rozdział VII
Rozpoznawanie nagromadzeń ropy i gazu
§ 34. Główne zadania wstępnego i szczegółowego rozpoznania
§ 35. Podstawowe zasady rozmieszczenia wierceń przy rozpoznawaniu złóż
§ 36. Główne zasady wyboru systemu rozpoznania pól ropy naftowej i gazu ziemnego
§ 37. Niektóre problemy rozpoznania złóż gazu ziemnego
§ 38. Niektóre specyficzne cechy rozpoznawania pól ropy naftowej i gazu ziemnego w obszarach platformowych i geosynklinalnych
§ 39. Wiercenia rozpoznawcze
§ 40. Kompleksowe badania profili wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych i ich dokumentacja geologiczna
§ 41. Metody korelacji profili wiertniczych
§ 42. Dowiercanie i opróbowanie złóż
§ 43. Próbna eksploatacja otworów rozpoznawczych
§ 44. Wydzielanie poziomów eksploatacyjnych
Rozdział VIII
Szczególne cechy poszukiwania i rozpoznawania różnych typów nagromadzeń ropy naftowej i gazu ziemnego
§ 45. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż typu strukturalnego
§ 46. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż związanych ze strukturami solnymi
§ 47. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż typu litologicznego
§ 48. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż typu stratygraficznego
§ 49. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż związanych z masywami rafowymi
§ 50. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż w utworach węglanowych
§ 51. Poszukiwanie i rozpoznawanie pól i złóż na morzu
§ 52. Poszukiwanie i rozpoznawanie różnych typów stref regionalnego nagromadzenia ropy i gazu
Rozdział IX
Opracowanie naukowe i uogólnienie wyników prac poszukiwawczo-rozpoznawczych. Wynikowa dokumentacja geologiczno-geofizyczna
§ 53. Opracowania graficzne przedstawiające współczesną budowę geologiczną badanych obszarów
§ 54. Materiały graficzne ilustrujące historię geologiczną badanych obszarów
§ 55. Mapy prognoz i perspektyw ropo- i gazonośności
Rozdział X
Przykładowe racjonalne kompleksy prac poszukiwawczo-rozpoznawczych dostosowane do warunków geologicznych badanych obszarów
§ 56. Przykładowy racjonalny zespół badań geologicznych, geofizycznych i innych stosowany w regionalnych pracach poszukiwawczych
§ 57. Przykładowy racjonalny zespół badań geologicznych, geofizycznych i innych stosowany w szczegółowych pracach poszukiwawczych
Rozdział XI
Obliczanie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego jako końcowy etap prac poszukiwawczo-rozpoznawczych
§ 58. Klasyfikacja zasobów ropy i gazu
§ 59. Metody obliczania prognostycznych zasobów ropy i gazu
§ 60. Metody obliczania zasobów przemysłowych ropy i gazu
Rozdział XII
Perspektywy rozwoju poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej ii gazu ziemnego w Polsce na tle dotychczasowego rozpoznania geologicznego (napisał R. Ney)
§ 61. Zarys rozwoju prac poszukiwawczo-rozpoznawczych
§ 62. Obecny stan rozpoznania geologiczna-poszukiwawczego
§ 63. Perspektywy dalszych poszukiwań ropy i gazu
Literatura