Spis Treści

1. Badania geofizyczne w rozpoznaniu geotechnicznych budowy tuneli,
2. Budownictwo tunelowe, przejścia podziemne i parkingi w Krakowie dziś i w przyszłości,
3. Analiza stateczności zboczy drugiej kwatery nowego składowiska odpadów komunalnch w Zakopanem,
4. Ochrona unikatowego ekosystemu oraz ograniczenia w zagospodarowaniu Podziemi Tarnogórsko - Bytomskich,
5. Problemy nośności stalowej obudowy odrzwiowej wyrobisk korytarzowychużytkowanych w długim okresie,
6. Koncepcja nowej obudowy szybów górniczych głębinowych w sztucznie zamrożonym górotworze,
7. Możliwości wykorzystania pomiarów inklinometrycznych do oceny stateczności skarp,
8. Zachowanie się odrzwi stalowej obudowy podatnej w warunkach deformacyjnych ciśnień górotworu w świetle obserwacji dołowych,
9. Obudowa tubingowa szybów w LGOM. Przyczyny uszkodzeń obudowy, stosowana profilaktyka zapobiegania uszkodzeniom oraz metody napraw,
10. Obszary aktywności dydaktycznej KAtedry Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej w zakresie komunikacyjnych budowli podziemnych,
11. Doświadczenie przedsiębiorstwa WARBUD SA w dziedzinie budownictwa podziemnego,
12. Kształcenie kadr inżynierskich w dziedzinie budownictwa podziemnego na Politechnice Warszawskiej,
13. Rozwiązywanie belek z wykorzystaniem funkcji Heaviside'a i Diraca,
14. Zastosowanie komputerowego rachunku symbolicznego do zagadnień zginania belek,
15. Betony lekkie jako elementy obudowy wstępnej szybów drążonych w sztucznie zamrożonym górotworze,
16. Analiza warunków stateczności tunelu w masywie skalnym o strukturze blokowej dla sytuacji tunelu metra w Nowym Jorku,
17. Interpretacja i porównanie wyników sondowań CPTU oraz wybranych testów in situ w pyłach okolic Krakowa w odniesieniu do badań laboratoryjnych,
18. Rekonstrukcja obudowy podziemnego zbiornika urobku w KWK,
19 Prognozowanie osiadań powierzchni terenu spowodowanych budową tuneli,
20. Rezerwa wytrzymałości rygli systemu ramowego szkieletu żelbetowego,
21. Czynnik sprzężenia zwrotnego systemu sterowania maszyną wytrzymałościową a wyniki badań charakterystyk pozniszczeniowych próbek betonu,
22. Testowanie zgodności parametrów betonu innych niż wytrzymałość - teoria i praktyka,
23. Wpływ głębokości posadowienia wyrobiska na kształt oraz wielkość stref odspojonych,
24. Nauczanie budownictwa podziemnego i inżynierii miejskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego PW,
25. Określenie lokalizacji chodnika przyścianowego w warunkach oddziaływania zrobów w pokładzie niżej leżacym,
26. Problemy techniczne odwodnienia, stabilizacji i modernizacji części zabytkowej twierdzy w Srebrnej Górze,
27. Ściana szczelinowa jako obudowa głębokiego wykopu na przykładzie realizacji budynku Edison w Krakowie,
28. Prognozowanie osiadań powierzchni terenu przy użyciu sieci neuronowych,
29. Katastrofa budowlana w tunelu Czernickim,
30. Specjalność studiów Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni na wydz. Politechniki Śląskiej,
31. Iniekcyjne wzmacnianie górotworu podczas przebudów rozwidleń wyrobisk korytarzowych,
32. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów,
33. Sylikatowe żywice organiczno - mineralne,
34. Spoiwa na bazie cementu ekspansywnego,
35. Analiza drgań powierzchni terenu wywołanych pękaniem warstw skalnych,
36. Korozja obudowy szybów górniczych w świetle badań niszczących i nieniszczących szybu Antoni, Marcel
37. Uwagi o projektowaniu technologii zamrażania górotworu dla potrzeb głębienia szybów,
38. Metoda sprawdzania podatnośći obudowy powłokowej,
39. Badania porównawcze metod obliczania obciążeń obudowy wyrobisk korytarzowych niepoddanych działaniu wpływów eksploatacji górniczej,
40. Zmagania z zagrożeniem wodnym szybów solnych w Bośni,
41. Budowa sztolni pod masywem góry Chmielnik w Jeleniej Górze