Spis Treści

Wstęp
Część pierwsza- Materiały stosowane do nawierzchni bitumicznych
Rozdział I. Drogowe lepiszcza bitumiczne
A. Asfalty
1. Określenia dotyczące asfaltów
2. Asfalty naturalne
a. Występowanie asfaltów naturalnych
b. Charakterystyka i właściwości asfaltów naturalnych
c. Sposoby przeróbki asfaltów naturalnych
d. Zakres zastosowania asfaltów naturalnych do budowy dróg
3. Asfalty ponaftowe
a. Podstawowe surowce
b. Produkcja asfaltów z ropy naftowej
c. Przeróbka pozostałości podestylacyjnych
d. Produkowanie asfaltów o zmienionych właściwościach
4. Asfalty z zawartością parafiny
a. Wpływ parafiny na właściwości asfaltu i masy asfaltowej
b. Dopuszczalna zawartość parafiny w asfaltach drogowych
c. Różne poglądy na zawartość w asfalcie parafiny
5. Zmiany fizyko-chemiczne i strukturalne asfaltów
6. Składniki asfaltów
a. Skład elementarny i grupowy asfaltów
b. Charakterystyka składników grupowych
7. Przyczepność lepiszcz bitumicznych do kruszywa
a. Charakterystyka ogólna zjawiska przyczepności
b. Dodatki zwiększające przyczepność
8. Asfalty z dodatkami kauczukowymi
a. Cele i wyniki stosowania dodatków kauczukowych
b. Postacie i sposoby stosowania kauczuku
c. Ilość dodawanych preparatów kauczukowych
d. Oddziaływanie kauczuku na lepiszcze asfaltowe
9. Asfalty barwione i drogowe masy kolorowe
a. Masy kolorowe oparte na barwionym asfalcie
b. Masy kolorowe oparte na barwionym lepiszczu z żywic naturalnych i syntetycznych
10. Właściwości reologiczne asfaltów drogowych
a. Charakterystyka ogólna
b. Podstawy klasyfikacji asfaltów
11. Normalizacja asfaltów i wymagane ich właściwości normowe
12. Zakres stosowania asfaltów do robót drogowych
13. Opakowanie, przewóz i przechowywanie asfaltów
14. Niektóre stałe właściwości fizyczne różnych typów asfaltów
B. Smoły
1. Pochodzenie i rodzaje smół
2. Smoły drogowe preparowane
a. Destylacja smoły surowej
b. Produkcja smoły preparowanej
c. Sposoby destylacji smoły
d. Charakterystyka głównych destylatów smoły surowej
3. Właściwości fizyko-cherniczne smół
a. Skład elementarny smół
b. Metody analizy smół
c. Budowa koloidalna smół
4. Właściwości reologiczne smół
5. Starzenie się smół
a. Parowanie
b. Utlenianie
c. Wpływ temperatury
d. Wpływ wielkości powierzchni
e. Karbonizacja
f. Polimeryzacja i wpływ światła
6. Podstawy klasyfikacji smół drogowych
a. Ważniejsze cechy fizyczne smoły drogowej
b. Kontrolne badania smół drogowych
7. Normalizacja smół i wymagane ich właściwości normowe
8. Smoły drogowe uszlachetnione
a. Uszlachetnienie smoły w czasie destylacji
b. Uszlachetnianie smoły różnymi dodatkami
c. Smoły o wysokich lepkościach
Rozdział II. Kruszywo mineralne
A. Naturalne kruszywo kamienne
1. Żwir
a. Żwir rzeczny
b. Żwir kopalny
c. Pospółki żwirowe
d. Zakres stosowania żwirów i pospółek
2. Piasek
a. Piasek rzeczny
b. Piasek kopalny
3. Wymagania techniczne dla kruszywa naturalnego
B. Kruszywo mineralne łamane
1. Jakość kruszywa łamanego
a. Cechy wytrzymałościowe i fizyczne
b. Rodzaje i wymiary kruszywa łamanego
c. Klasyfikacja kruszywa łamanego
2. Zakres stosowania kruszywa łamanego
a. Kruszywo zwykłe
b. Kruszywo granulowane
C. Wypełniacze mineralne
1. Rodzaje wypełniaczy
a. Wypełniacz podstawowy
b. Wypełniacz zastępczy
c. Wymagania techniczne dla wypełniaczy
d. Wypełniacz specjalny i jego zadania w masie bitumicznej
2. Wypełniacz bitumowany
a. Sposoby produkcji
b. Cechy charakterystyczne wypełniaczy bitumowanych
3.Popioły lotne jako wypełniacze
a. Zakres i granice stosowania
b. Skład chemiczny popiołów lotnych
c. Warunki techniczne dla popiołów lotnych stosowanych jako wypełniacze
Część druga - Projektowanie, wytwarzanie i kontrola drogowych mas bitumicznych
Rozdział III. Projektowanie składu mas bitumicznych na podstawie doboru składników
A. Zasady projektowania mas bitumicznych typu makadamowego
B. Zasady projektowania mas bitumicznych typu betonowego
1. Uwagi ogólne
a. Wymagane właściwości nawierzchni z betonu bitumicznego
b. Mieszanka mineralna
c. Określenie zawartości lepiszcza
d. Metody projektowania składników masy
2. Metoda doboru składników masy bitumicznej na podstawie próżni w mieszance mineralnej a. Określenie charakterystycznych właściwości mieszanki mineralnej i masy bitumicznej
b. Przykład projektowania składników masy asfaltu lanego
3. Metoda doboru składników masy bitumicznej według krzywych granicznych uziernienia mieszanki mineralnej i wypełnienia w niej próżni lepiszczem
a. Dobór kruszywa
b. Przykłady
4. Metoda doboru składników masy bitumicznej na podstawie krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej z określeniem ilości lepiszcza według wskaźników doświdczalnych
5. Metoda doboru mieszanki mineralnej według trójkąta Fereta z określeniem ilości lepiszcza według próżni
a. Zasada ogólna
b. Przykład
6. Metoda doboru składników masy bitumicznej według powierzchni właściwej mieszanki mineralnej
a. Uwagi ogólne
b. Sposób I określenia ilości lepiszcza
c. Sposób II określenia ilości lepiszcza
d. Uwagi do metody M. Duriez
Rozdział IV. Projektowanie składu mas bitumicznych na podstawie badań mechanicznych
A. Badania według metody Marshalla
1. Zakres stosowania metody
2. Przygotowanie próbek do badań
3. Wykonanie badania
4. Interpretacja wyników badania
5. Określenie optymalnej zawartości asfaltu w masie bitumicznej
B. Określenie składów masy metodą stabilności według Hubbard-Field`a
1. Charakterystyka ogólna metody
2. Przygotowanie próbek do badań
3. Wykonanie badania
4. Interpretacja wyników badania
5. Kryteria właściwego określenia składników masy
C. Metoda trójosiowa badania mas bitumicznych
1. Charakterystyka ogólna metody
2. Przygotowanie próbek do badań
3. Wykonanie badania
4.Interpretacjawynikówbadania
D. Badanie stabilności masy według metody Hveem`a
1. Charakterystyka ogólna metody
2. Przygotowanie próbek do badań
3. Wykonanie badania
a. Badanie w stabilometrze
b. Badanie w kohezjometrze
4. Wymagania dla mas bitumicznych według metody Hveem`a
5. Interpretacja wyników badania i wnioski
E. Badanie pęcznienia masy bitumicznej
Rozdział V. Produkcja, wymagania techniczne i zakres stosowania mas bitumicznych
A. Wytwarzanie masy asfaltu lanego
1. Struktura i rodzaje mas asfaltu lanego
2. Zakres stosowania masy asfaltu lanego
3. Skład ramowy masy asfaltu lanego
a. Skład masy asfaltu lanego dla warstw ścieralnych nawierzchni
b. Skład masy asfaltu lanego dla warstw dolnych nawierzchni
4. Wymagania techniczne dla mas asfaltu lanego
5. Sposoby wytwarzania masy asfaltu lanego
a. Wytwarzanie masy w kotłach produkcyjnych
b. Wytwarzanie masy w otaczarkach
c. Wytwarzanie masy asfaltu lanego dla celów specjalnych
B. Wytwarzanie masy asfaltu piaskowego
1. Struktura i rodzaje mas asfaltu piaskowego
2. Zakres stosowania masy asfaltu piaskowego
3. Skład ramowy masy asfaltu piaskowego
4. Wymagania techniczne dla mas asfaltu piaskowego
C. Wytwarzanie masy betonu asfaltowego
1. Struktura, rodzaj i konsystencja mas betonu asfaltowego
2. Zakres stosowania masy betonu asfaltowego
3. Skład ramowy masy betonu asfaltowego
4. Wymagania techniczne dla mas betonu asfaltowego
D. Wytwarzanie masy betonu smołowego
1. Dane produkcyjne
2. Zakres stosowania masy betonu smołowego
3. Skład ramowy masy betonu smołowego
4. Wymagania techniczne dla mas betonu smołowego
E. Odporność na odkształcenia drogowych mas bitumicznych typu betonowego
1. Ściskanie proste
Część trzecia - Budowa nawierzchni bitumicznych
Rozdział VI. Podłoże i podbudowa
A. Podłoże
1. Uwagi ogólne
a. Zależność nawierzchni od podłoża
b. Metody badań i projektowania nośności nawierzchni
2. Metoda CBR
a. Metoda CBR według wersji oryginalnej
b. Metoda CBR według norm szwajcarskich
3. Metoda badań nośności nawierzchni ugięciomierzem
a. Opis konstrukcji ugięciomierza typu Benkelmana
b. Sposób przeprowadzania badań
4. Graniczne wartości modułów ściśliwości i wielkości ugięcia dla nawierzchni podatnych
5. Sposoby wzmacniania podłoża
a. Wzmocnienie podłoża warstwą odsączającą
b. Wzmocnienie podło~ dodatkiem węglowych popiołów lotnych
c. Wzmocnienie podłoża wapnem
d. Inne sposoby wzmocnienia podłoża
6. Zagęszczanie gruntu podłoża
a. Mierniki i wskaźniki zagęszczenia
b. Wartości liczbowe wskaźników zagęszczenia gruntu podłoża
B. Podbudowa
1. Poszerzenia
2. Rodzaje podbudowy
3. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem bez dodatków
4. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem z dodatkiem popiołu lotnego
5. Podbudowa z gruntu stabilizowanego lepiszczem bitumicznym
a. Uziarnienie i kwasowość gruntu
b. Zawartość lepiszcza
6. Podbudowa z kruszywa bitumowanego
a. Kruszywo
b. Lepiszcze
c. Sposób wykonania podbudowy
7. Podbudowa z kruszywa naturalnego
8. Podbudowa z niesortowanego łamanego kruszywa kamiennego
a. Uziarnienie kruszywa
b. Grubość podbudowy
c. Warstwa izolacyjna
d. Układanie i zagęszczanie podbudowy
9. Przygotowanie podbudowy do ułożenia warstw jezdnych nawierzchni
a. Podbudowa tłuczniowa
b. Podbudowa brukowcowa, kostkowa i z płyt kamienno-betonowych
c. Podbudowa betonowa
d. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem
e. Podbudowa z kruszywa naturalnego lub łamanego niesortowanego
f. Podbudowa z kruszywa bitumowanego
Rozdział VII. Wykonanie nawierzchni bitumicznych
A. Podział klasyfikacyjny nawierzchni bitumicznych
B. Wykonanie nawierzchni typu makadamowego
1. Pokrowce bitumiczne
a. Charakterystyka ogólna
b. Rodzaje pokrowców
c. Kruszywo
d. Lepiszcze bitumiczne
e. Wykonanie pokrowców
2. Nawierzchnie utrwalane półwgłębnie i wgłębnie
a. Charakterystyka ogólna
b. Kruszywo
c. Lepiszcze bitumiczne
d. Wykonywanie utrwalenia półwgłębnego
e. Wykonanie utrwalenia wgłębnego
3. Nawierzchnie smołospoinowe i asfaltospoinowe
a. Charakterystyka ogólna
b. Kruszywo
c. Lepisze bitumiczne
d. Wykonanie nawierzchni
4. Nawierzchnia makadamowa z kruszywa bitumowanego
C. Wykonanie nawierzchni typu betonowego
1. Nawierzchnie z betonu asfaltowego i smołowego
a. Przygotowanie podbudowy
b. Ręczne wbudowanie masy
c. Mechaniczne wbudowanie masy
2. Nawierzchnie z asfaltu lanego
a. Przygotowanie podbudowy
b. Wbudowanie masy w nawierzchnię
3. Nawierzchnie z asfaltu piaskowego
a. Rodzaje mas i zakres ich stosowania
b. Przygotowanie podbudowy
c. Wbudowanie masy w nawierzchnie
D. Wykonanie nawierzchni typu mieszanego
1. Charakterystyka dywaników z grysów bitumowanych
2. Materiały do wytwarzania dywaników
a. Kruszywo
b. Lepiszcze bitumiczne
3. Wytwarzanie mas grysów bitumowanych
4. Wbudowanie grysów bitumowanych w nawierzchnię dywanikową
E. Wykonanie jednowarstwowych nawierzchni dywanikowych
F. Wykonanie nawierzchni dywanikowych na zaprawach bitumiczno-wodnych
1. Wytwarzanie zaprawy bitumiczno-wodnej
2. Wbudowanie zaprawy w nawierzchnię
a. Wbudowanie zaprawy w nawierzchnię typu makadamowego
b. Wbudowanie zaprawy w nawierzchnię typu betonowego
G. Nawierzchnie z prefabrykatów bitumicznych
1. Wytwarzanie prefabrykatów
a. Materiały
b. Sposoby wytwarzania
2. Zakres stosowania i sposoby układania prefabrykatów
H. Przykłady konstrukcji różnych typów nawierzchni bitumicznych
1. Przebudowa i modernizacja starych nawierzchni
2. Budowa nowych nawierzchni
a. Podłoże
b. Podbudowa
c. Warstwy jezdne nawierzchni
Rozdział VIII. Szorstkość nawierzchni
A. Uszorstnienie nawierzchni przez dobór składników masy bitumicznej
B. Uszorstnienie nawierzchni przez powierzchniową jej obróbkę
1. Uszorstnienie przez wgniatanie grysów w nawierzchnię
2. Uszorstnienie nawierzchni pokrowcem z grysów bitumowanych
a. Uszorstnienie nawierzchni pokrowcem ułożonym na warstwie ścieralnej
b. Uszorstnienie nawierzchni pokrowcem ułożonym na podkładzie z masy bitumicznej
3. Inne sposoby uszorstnienia nawierzchni
Rozdział IX. Podstawowe zasady organizacji robót
A. Tematyka projektów organizacji
B. Typy projektów organizacji robót
1. Projekt wstępny
2. Projekt techniczno-roboczy skrócony
3. Projekt techniczno-roboczy pełny
a. Projekt zaplecza i produkcji pomocniczej
b. Projekt organizacji robót zasadniczych
c. Plan finansowania robót
4. Rozbieżności pomiędzy projektem organizacji robót i wynikami rzeczywistymi ich wykonania
Rozdział X. Maszyny do bitumicznych robót drogowych
A. Klasyfikacja maszyn
B. Charakterystyka maszyn
1. Maszyny do wytwarzania mas bitumicznych
a. Zespoły maszyn do wytwarzania masy bitumicznej typu betonowego
b. Maszyny do wytwarzania masy asfaltu lanego
c. Wymagania bezpieczeństwa pracy i przeciwpożarowe dla zespołów wytwarzających masę bitumiczną
2. Maszyny do układania mas bitumicznych w nawierzchni
a. Charakterystyka ogólna układarek
b. Układarki do masy betonu bitumicznego
c. Układarka do masy asfaltu lanego
d. Układarka mechaniczna typu uniwersalnego do mas bitumicznych
3. Maszyny do zagęszczania mas bitumicznych w nawierzchni
a. Klasyfikacja walców
b. Wymagania techniczne dla walców
c. Walce zwykłe
d. Walce z kołami na pneumatykach
e. Walce wibracyjne
4. Maszyny pomocnicze
a. Mechaniczna szczotka samojezdna
b. Skrapiarki do lepiszcza bitumicznego
c. Rozsypywacze grysu
d. Podnośnik pomocniczy
e. Ręczna pompa do bitumu
f. Kotły przewoźne do podgrzewania bitumu
g. Zbiornik przewoźny do gorącego lepiszcza bitumicznego
h. Zbiornik przewoźny do wody
i. Wózek do produkcji i przewozu zaprawy i masy bitumiczno-wodnej
Część czwarta - Utrzymanie i odnowa nawierzchni
Rozdział XI. Konserwacja bieżąca
A. Sposoby wykonywania konserwacji bieżącej
1. Nawierzchnie smołowe
a. Przyczyny i objawy uszkodzeń powierzchniowych
b. Regeneracja nawierzchni smołowych
c. Odnowa powierzchniowego zamknięcia nawierzchni
d. Naprawa drobnych uszkodzeń
2. Nawierzchnie asfaltowe
a. Przyczyny i objawy uszkodzeń powierzchniowych
b. Naprawa uszkodzeń powierzchniowych
B. Naprawa cząstkowa
1. Rodzaje wad i uszkodzeń nawierzchni
2. Naprawa uszkodzeń spowodowanych wadami strukturalnymi podłoża
a. Charakterystyka uszkodzeń
b. Sposób naprawy uszkodzeń
3. Naprawa uszkodzeń spowodowanych osiadaniem gruntu podłoża
a. Charakterystyka uszkodzeń
b. Sposób naprawy uszkodzeń
4. Naprawa uszkodzeń spowodowanych przenikaniem gruntu podłoża do podbudowy i nawierzchni
a. Charakterystyka uszkodzeń
b. Sposób naprawy uszkodzeń
5. Naprawa uszkodzeń w postaci fal
6. Naprawa uszkodzeń spowodowanych błędami technologicznymi
a. Uszkodzenia spowodowane błędami wytwarzania masy bitumicznej
b. Uszkodzenia spowodowane błędami wbudowania masy w nawierzchnię
c. Inne rodzaje uszkodzeń
Rozdział XII. Odnowa nawierzchni
Rozdział XIII. Kolejność wykonania robót konserwacyjnych i zużycie jednostkowe materiałów
A. Regeneracja nawierzchni
1. Regeneracja drogowym olejem antracenowym
2. Odnowa zamknięcia nawierzchni
B. Naprawa wybojów, spękań i spoin
1. Naprawa wybojów w nawierzchniach bitumicznych typu makadamowego
a. Naprawa płytkich wybojów głębokości do 15 mm, złuszczeń i ubytków masy
b. Naprawa wybojów głębokości powyżej 15 mm włącznie do grubości wszystkich warstw jezdnych
2. Naprawa wybojów w nawierzchniach bitumicznych typu betonowego
3. Naprawa wybojów w nawierzchniach z asfaltu lanego
4. Naprawa wybojów w nawierzchniach z asfaltu piaskowego
5. Naprawa spękań i spoin
a. Spękania włoskowate do 1 mm szerokości
b. Spękania szerokości 1 : 5 mm
c. Spękania spoin roboczych i szczelin dylatacyjnych
6. Naprawa uszkodzeń spowodowanych przez bąble
Załącznik 1. Wykaz norm związanych z budową nawierzchni bitumicznych
Załącznik 2. Przeliczenie lepkości według główniejszych metod jej określania
Załącznik 3. Granice zawartości składników mas betonu asfaltowego w procentach wagowo (według znowelizowanej w 1963 r normy PN-591S-96022)
Bibliografia