Spis Treści

1. Kanalizacja
1.1.Zasady kanalizacji miast
1.1.1. Projektowanie
1.1.2. Eksploatacja kanałów
1.1.3. Stacje pomp
1.1.4. Koszt budowy
1.1.5. Wykonawstwo
1.1.6. Obliczanie zbiorników retencyjnych
1.2. Obliczanie sieci kanalizacyjnej
1.2.1. Wielkość odpływu.
1.2.1.1. Obliczanie  orientacyjne wg powierzchni lub długości zlewni
1.2.1.2. Obliczanie skrócone wg długości,  prędkości i współczynnika
1.2.1.3. Uproszczone obliczanie tabelaryczne.
1.2.1.4. Dokładne obliczanie tabelaryczne
1.2.1.5. Obliczanie graficzne metodą sumowań
1.2.1.6. Obliczanie wg Schoenefeldta i Muller Neuhausa
1.2.2. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych
1.2.3. Nomogramy i wykresy do obliczania przekrojów kanałów
1.3. Obliczanie wytrzymałości bezciśnieniowych rurociągów o przekroju kołowym
1.3.1. Obciążenie gruntem        
1.3.2. Obciążenie naziomem
1.3.3. Obciążenie użytkowe (komunikacyjne)
1.3.4. Współczynniki ułożenia
1.3.5. Sprawdzenie bezpieczeństwa rur na obciążenie zewnętrzne
1.3.6. Przewody ułożone w nasypie
 
2. Oczyszczanie ścieków
2.1. Dane ogólne
2.1.1. Procesy zachodzące przy oczyszczaniu ścieków
2.1.2. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków
2.1.3. Kryteria zastosowania sztucznego czy naturalnego sposobu oczyszczania ścieków  
2.1.4. Wykorzystanie ścieków
2.1.5. Koszty oczyszczania ścieków
2.1.6. Odpadki stałe, śmieci
2 1.7. Zapachy
2.2. Obliczanie i projektowanie oczyszczalni
2.2.1. Skład ścieków.
2.2.2. Mechaniczne oddzielanie grubszych zawiesin— sita i kraty
2.2.3. Proces wznoszenia (flotacja)
2.2.4.  Proces sedymentacji.
2.2.4.1. Zawiesiny ziarniste i powierzchnia osadników
2.2.4.2. Piaskowniki.
2.2.4.3. Zawiesiny kłaczkowate i czas przepływu
2.2.4.4. Osadniki dla ścieków7 miejskich
2.2.4.5. Rodzaje osadników
2.2.5. Chemiczne strącanie
2.2.6. Chlorowanie     
2.2.7. Filtry piaskowe
2.2.8. Biologiczne sposoby oczyszczania ścieków
2.2.8.1. Nawodnianie szerokoprzestrzenne
2.2.8.2. Pola irygowane (znacznie obciążone)
2.2.8.3. Pola filtracyjne (filtry gruntowe)      
2.2.8.4. Złoża biologiczne     
2.2.8.5. Proces napowietrzania     
2.2.8.6. Oczyszczanie ścieków osadem czynnym.
2.2.8.7. Stawy ściekowe i zbiorniki zaporowe      
2.2.8.8. Stawy saletrowane
2.2.8.9. Proces gnilny (dla ścieków)
2.2.9.  Przeróbka osadów ściekowych.
2.2.9.1. Właściwości osadów
2.2.9.2. Ilość osadów
2.2.9.3. Zagęszczanie      
2.2.9.4. Tlenowa stabilizacja.
2.2.9.5. Fermentacja osadów   
2.2.9.6. Ilość gazów z fermentacji innych surowców
2.2.9.7. Rodzaje komór fermentacyjnych       
2.2.9.8. Obliczanie komór fermentacyjnych     
2.2.9.9. Uzysk gazu, ogrzewanie i wykorzystanie gazu
2.2.9.10. Metan jako gaz napędowy      
2.2.9.11. Poletka osadowe
2 2.9.12. Laguny osadowe
2.2,9.13. Wywożenie osadów przefermentowanych    
2.2.9.14  Sztuczne suszenie osadów
2.2.9.15. Spalanie osadów
2.2.9.16. Wykorzystanie osadów w rolnictwie  
2.2.9.17. Ostateczne usuwanie osadów
2.2.10. Ścieki przemysłowe
2.2.10.1. Mleczarnie
2.2.10.2. Rzeźnie.
2.2.10.3. Fabryki konserw owocowo-jarzynowych
2.2.10.4. Cukrownie
2.2.10.5. Browary
2.2.10.6. Gorzelnie i fabryki drożdży
2.2.10.7. Inne przemysły fermentacyjne
2.2.10.8. Garbarnie
2.2.10.9. Pralnie wełny     
2.2.10.10. Przemysł włókienniczy i farbiarnie
2.2.10.11. Roszarnie lnu
2.2.10.12. Fabryki celulozy
2.2.10.13. Fabryki tektury ze słomy i płyt pilśniowych
2.2.10.14. Fabryki papieru
2.2.10.15. Przemysł chemiczny
2.2.10.16. Kopalnie węgla
2.2.10.17. Huty
2.2.10.18. Gazownie, odlewnie i wytlewnie     
2.2.10.1. Wytrawianie metali
2.2.10.20. Zakłady galwanizerskie
2.2.10.21. Ścieki radioaktywne      
2.2.10.22. Syntetyczne środki do prania (detergenty)
2.2.10.23. Oleje mineralne
2.2.10.24. Wody chłodnicze     
2.2.11. Wody opadowe
2.2.12. Oczyszczalnie domowe
2.2.13. Oczyszczalnie lokalne (małe oczyszczalnie)
2.2.14. Oczyszczalnie prowizoryczne
2.2.15. Szczegóły projektowania oczyszczalni      
2.2.16. Przykłady obliczania oczyszczalni ścieków    
 
3. Ochrona wód
3.1. Odprowadzanie ścieków do zbiorników wód naturalnych
3.1.1. Warunki, którym  powinny odpowiadać ścieki odprowadzane do
odbiornika       
3.1.2. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody
3.1.3. Lokalizacja oczyszczalni
3.1.4. Zwiększenie zdolności samooczyszczania się odbiorników
3.1.5. Krążenie wody
3.2. Samooczyszczanie się wody
3.2.1. Zużycie tlenu
3.2.2. Źródła tlenu
3.2.3. Obliczanie bilansów tlenowych.
3.2.3.1. Metoda 1. Porównanie zużycia i poboru tlenu  
3.2.3.2. Metoda 2.  Tabelaryczne  obliczanie linii tlenowej wg  Kehra
3.2.3.3. Metoda  3.   Graficzne konstruowanie linii tlenowej wg Kehra
3.2.3.4. Metoda  4. Przybliżone  obliczenie dopuszczalnego obciążenia i linii tlenowej wg Faira i Imhoffa-Faira   
3.2.3.5. Metoda 5.  Obliczenie linii tlenowej wg Faira i Imhoffa-Faira     
3.2.3.6. Metoda  6.  Obliczenie  dopuszczalnego ładunku wg Faira
3.2.3.7. Metoda 7. Plan  ładunku ścieków
3.2.3.8. Metoda  8.   Plan  rozdziału  ładunków  i  krzywa  sumy czasów  trwania jakości wód wg  Pópela i Hunkena 3.2.3.9.   Metoda 9. Obliczenie  dopuszczalnego  obciążenia  rzeki i wyznaczanie  ujęć   wody wg Bóhnkego.
Normy NRF z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków
Polskie normy z zakresu kanalizacji i oczyszczania ścieków
Wykaz czasopism niemieckich
Wykaz czasopism polskich
Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy