Spis Treści

STUDIA I MATERIAŁY - STUDIE AND MATERIALS
D’Amato - Bizantyjskie buławy bojowe z IX-XV wieku. Nowe źródła z Bałkanów z zbiorach The World Museum of Man na Florydzie
The war - mace of Byzanthium the 9 th - 15 th c. AD. New evidences from the Balkans In the collection of the World Museum of Man, Florida

Dziedzic, Michalak, Szczepanek - Co kości mówią nam o wojnie? Uwagi na marginesie odkryć urazów na czaszkach z masowej mogiły z grodziska w Niesulicach koło Świebodzina.
What do bones tell us about the war? Remarks concering finds of injuries on crania from the mass grave at the stronghold of Niesulice near Świebodzin.

Tsurtsumia - Hełm z Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu i jego miejsce w ewolucji orientalnego hełmu.
Helmet from the Wawel Royal Castle Museum and its place in the Evolution of the Oriental Helmet

Zakovsky - Średniowieczne i wczesno nowożytne militaria ze zbiorów Muzeum Łowiecko - Leśnego w Usovie na Morawach.
Medieval and early modern weaponry from the collections of the Hunting and Forestry Museum in Usov in Moravia.

KOMUNIKATY - ANNOUNCEMENTS
Rabovyanov, Dimitrov - Średniowieczny pancerz z pałacu Królewskiego w stolicy państwa bułgarskiego w Wielkim Tyrnowie
Medieval armor from the Royal Palace in the Bulgarian capital Tarnovgrad

Dyachkov - XV wieczna brygantyna kusznika z genueńskiej twierdzy w Cembalo.
XV century brigandine of a crossbowman from the Genoese fortress in Cembalo.

Zdaniewicz, Adamiak - Relikt broni obuchowej z Chudowa
Find of a butt weapon from Chudów

Chudzińska - Pozostałości średniowiecznej, ręcznej broni palnej na zamku w Muszynie
Remains of a medieval, firearms from the castle of Muszyna

Klimek, Strzyż - Nowe spojrzenie na zbroję ze Spytkowic na marginesie przeprowadzanych analiz metaloznawczych
A new look on the armour from Spytkowice as a side note to the metallograpic analysis

KRONIKA - CHRONICLE
Kotowicz - Międzynarodowa konferencja Weaponry And Military Equipment, Warna 14-16.05.20093

Zdaniewicz - Wystawa archeologiczna Oręż średniowiecza w Muzeum w Gliwicach
Kotowicz, Michalak - Konferencja bronioznawcza w Sibiu, Rumunia
Militaria Mediaevalia In Central and South Eastern Europe

Świętosławski - Jubileusz prof. Jana Szymczaka

WYKAZ SKRÓTÓW - LIST OF ABBREVIATIONS
AUTORZY - AUTHORS