Spis Treści

Z przedmowy autora
Od tłumaczy
Uwagi dla czytelnika
Rozdział 1. Podstawy matematyczne
1. Wstęp
2. Teoria zbiorów
3. Metody dowodzenia
4. Relacje
5. Funkcje
6. Struktury algebraiczne
7. Podsystemy, odwzorowania zachowujące strukturę, relacje kongruencji
8. Teoria liczb
9. Rozwinięcia pozycyjne
10. Teoria grafów
11. Streszczenie
Rodział 2. Algebra Boole'a i jej zastosowanie
1. Wstęp
2. Aksjomatyczny opis algebr Boole'a
3. Funkcje boolowskie
4. Wyrażenia boolowskie
5. Wyrażenia kanoniczne
6. Zbiory funkcjonalnie pełne
7. Reprezentacja algebr Boole'a
8. Struktura algebraiczna algebr Boole'a
9. Zastosowanie algebry Boole'a
10. Streszczenie
Rozdział 3. Kombinacyjne układy przełączające
1. Wstęp
2. Elementy przełączające typu przekaźnikowego
3. Elementy przełączające typu bramkowego
4. Zastosowanie algebry Boole'a do sieci typu przekaźnikowego
5. Zastosowanie algebry Boole'a do sieci typu bramkowego
6. Powtórne omówienie sieci typu przekaźnikowego
7. Analiza i synteza sieci przełączających
8. Analiza metodą macierzy boolowskich
9. Twierdzenia analizy
10. Streszczenie
Rozdział 4. Minimalizacja funkcji boolowskich
1. Wstęp
2. Dokładne sformułowanie zagadnienia
3. Metoda tablic Karnaugha
4. Algorytm Quine'a
5. Podsześciany proste lub implikanty proste
6. Główne podsześciany proste
7. Ogólne uwagi o algorytmie Quine'a
8. Streszczenie
Rozdział 5. Grupy odwzorowań i niezmienniczość grup
1. Wstęp
2. Grupy permutacji
3. Teoria zliczania
4. Twierdzenie De Bruijna
5. Teoria struktur grup permutacji
6. Zliczanie funkcji boolowskich
7. Grupa negacji On 2
8. Grupa symetryczna Sn
9. Grupa negacji i permutacji zmiennych
10. Zastosowanie
11. Eeprezentacja za pomocą współrzędnych
12. Niezmienniki grupy Ngn
13. Streszczenie
Rozdział 6. Własności funkcji boolowskich i ich wykorzystanie w syntezie
1. Wstęp
2. Funkcje zdegenerowane
3. Funkcje symetryczne
4. Funkcje częściowo symetryczne
5. Funkcje q-symetryczne
6. Funkcje monotoniczne
7. Funkcje dekomponowalne
8. Przykład
9. Streszczenie
Rozdział 7. Sieci drzewowe i ogólna dyskusja syntezy
1. Wstęp
2. Standardowe sieci drzewowe
3. Drzewa jednokrotne
4. Drzewa Łupanowa
5. Sieć uniwersalna i synteza metodą Shannona
6. Uogólniona metoda syntezy
7. Funkcja h(n); wstęp i ograniczenie dolne
8. Ograniczenie górne funkcji λ (n) oraz złożoność funkcji przełączających
9. Wnioski wynikające z oceny złożoności
10. Streszczenie
Rozdział 8. Projektowanie niezawodnych układów za pomocą zawodnych elementów
1. Wstęp
2. Podstawowe własności funkcji h(p)
3. Ważniejsze nierówności związane z funkcją h' (p)
4. Funkcje quorum
5. Sieci o ustalonej długości i szerokości. Sieci hamakowe
6. Plan rozwiązania problemu i etap wstępny
7. Etap pośredni
8. Etap końcowy
9. Podstawowy problem praktyczny
10. Ograniczenie górne prawdopodobieństwa błędu sieci H(l, w)
11. Przykłady obliczeń
12. Systemy koherentne
13. Streszczenie
Rozdział 9. Wprowadzenie do teorii maszyn sekwencyjnych
1. Wstęp
2. Funkcje odpowiedzi
3. Stany dostępne i maszyny spójne
4. Automat wolny. Relacje kongruencji i homomorfizmy
5. Maszyny ilorazowe
6. Krata maszyn
7. Streszczenie i rys historyczny
Rozdział 10. Maszyny sekwencyjne z wyjściem
1. Wstęp
2. Zachowanie maszyn sekwencyjnych
3. Równoważność ze względu na zachowanie
4. Zachowanie maszyn skończonych
5. Streszczenie i rys historyczny
Rozdział 11. Problem minimalizacji
1. Wstęp
2. Maszyna minimalna o zadanym zachowaniu
3. Relacje w zbiorze stanów
4. Algorytm wyznaczania maszyny SM
6. Streszczenie i rys historyczny
Rozdział 12. Systemy przejść i wyrażenia regularne
1. Wstęp
2. Systemy przejść
3. Konstrukcja maszyny sekwencyjnej związanej z systemem przejść
4. Język wyrażeń regularnych
5. Twierdzenia analizy i syntezy
6. Zastosowania twierdzeń analizy i syntezy
7. Streszczenie i rys historyczny
Rozdział 13. Zdarzenia określone i maszyny probabilistyczne
1. Wstęp
2. Wprowadzenie do teorii zdarzeń określonych
3. Maszyny określone i określone funkcje przejścia
4. Testowanie własności określoności
5. Maszyny probabilistyczne
6. Zachowanie maszyn probabilistycznych
7. Automaty rzeczywiste
8. Streszczenie
Rozdział 14. Realizacja układowa i zagadnienie kodowania stanów
1. Wstęp
2. Elementy sekwencyjnych sieci przełączających
3. Dokładne sformułowanie pojęcia kodowania stanów
4. Dekompozycja maszyn
5. Inne rodzaje dekompozycji i wyznaczanie relacji prawostronnej kongruencji
6. Streszczenie
Rozdział 15. Wprowadzenie do teorii języków bezkontekstowych
1. Wstęp
2. Model intuicyjny
3. Dokładne sformułowanie pojęć
4. Automaty skończone i języki liniowe
5. Kilka użytecznych uproszczeń
6. Własności domknięcia języków bezkontekstowych
7. Algorytmy problemów rozstrzygalnych
8. Problemy nierozstrzygalne
9. Dwa podstawowe twierdzenia
10. Streszczenie i rys historyczny
Dodatek 1. Wielomiany indeksowe grupy Sn
Dodatek 2. Wielomiany indeksowe grupy Gn
Dodatek 3. Tablica reprezentantów funkcji trzech zmiennych
Dodatek 4. Tablica reprezentantów funkcji czterech zmiennych
Dodatek 5. Tablica minimalnych układów przełączających dla funkcji czterech zmiennych
Dodatek 6. Omówienie źródeł bibliograficznych
Bibliografia
Skorowidz i polsko-angielski słownik terminów